Illern - Informationssökning

Hur skall jag göra för att söka information på ett så effektivt sätt som möjligt?

På grund av kursens generella karaktär är det lämpligt att genomgå den när du har ett konkret exempel som du behöver hjälp med. Fokusera på ett ämne som du skulle vilja hitta information om. Övningarna tillhandahåller även exempel för dig som inte har ett eget problem att lösa.

För att lyckas i din informationssökning krävs först och främst en beskrivning av ämnet du undrar över. Beskrivningen använder du för att välja en sökstrategi; vilka informationskällor du vill och kan använda och vilka redskap du behöver använda för att hitta dessa källor. Slutligen måste du kunna värdera resultaten som du erhållit för att se vilka som är användbara för dig. Genom att träna detta sätt att leta information kommer du att märka att vägen till den slutliga informationskällan förenklas, och resultaten i sin tur blir bättre.

Första steget är beskrivningen av din fråga. För att få ett bra resultat är det viktigt att fundera över vilken sorts information du behöver och hur du strukturerar din fråga. På de följande sidorna kommer du att få råd om hur beskrivning av ditt ämne och uppställande av en väl formulerad sökfråga kan göras.

 

 

 

pil


Ur LUs strategiska plan
2002-2006

"Universitetets verksamhet har som grund sökandet efter kunskap och perspektiv samt analys, syntes, kritisk prövning och bedömning av fakta och värderingar. All verksamhet bedrivs med respekt för argument och saklighet. Universitetet slår vakt om individens frihet att pröva argument, frihet att tänka och yttra sig samt frihet att välja forskningsuppgifter och att publicera sig."
s. 6

"Utbildningen på alla nivåer skall utveckla de kvaliteter som utmärker universitetet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information."
s. 7

Länk till planen